Sixth Standard Marathi ( ६ वी मराठी )

Rs. 300.00

Shipping Charges : Rs. 100
FREE Shipping on orders over Rs.1000

Description

Entire Syllabus Covered as per Maharashtra State Board’s New Syllabus

इयत्ता सहावी

मराठी बालभारती

भाग १

१. बलसागर भारत होवो (गीत)

२. सायकल म्हणते, मी आहे ना !

३. डॉ . कलाम यांचे बालपण

४. गवतफुला रे ! गवतफुला ! (कविता)

५. बाकी वीस रुपयांचं काय ?

६. पण थोडा उशीर झाला ..

७. आपले परमवीर

भाग २

८. माय (कविता)

९. वारली चित्रकला

१०. सुगंधी सृष्टी

११. माझ्या आज्यानं पंज्यानं (कविता)

१२. मला मोठ्ठ व्हायचंय !

१३. आपली सुरक्षा , आपले उपाय

भाग ३

१४. आता उजाडेल ! (कविता )

१५. बालसभा

१६. सफर मेट्रोची

१७. दुखणं बोटभर

१८. बहुमोल जीवन (कविता)

१९. मले बाजाराला जायचं बाई !

भाग ४

२०. ओळख थोरांची भाग १ व २

२१. या काळाच्या भाळावरती (कविता)

२२. वडिलांस पत्र

२३. परिवर्तन विचारांचे

२४. रोजनिशी

२५. नवा पैलू

२६. संतवाणी – संत बहिणाबाई

– संत निर्मळा

– फादर थॉमस स्टीफन्स

 

 

 

 

 

OTHER SUBJECTS FROM SAME CLASS…