Sixth Standard Geography (६वी भूगोल )

Rs. 250.00

Shipping Charges : Rs. 100
FREE Shipping on orders over Rs.1000

Description

Entire Syllabus Covered as per Maharashtra State Board’s New Syllabus

इयत्ता  सहावी

भूगोल

१. पृथ्वी आणि वृत्ते

२. चला वृत्ते वापरूयात

३. पृथ्वीगोल , नकाशा तुलना व क्षेत्रभेट

४. हवा व हवामान

५. तापमान

६. महासागरांचे महत्त्व

७. खडक व खडकांचे प्रकार

८. नैसर्गिक संसाधने

९. ऊर्जा साधने

१०. मानवाचे व्यवसाय

OTHER SUBJECTS FROM SAME CLASS…