Second Standard Mathematics ( २ री गणित )

Rs. 250.00

Shipping Charges : Rs. 100
FREE Shipping on orders over Rs.1000

Description

Entire Syllabus Covered as per Maharashtra State Board’s New Syllabus

 

विभाग पहिला

डावा -उजवा ,मागे – पुढे

भौमितिक आकारांची ओळख

कडा ,कोपरे

वस्तूंचे पृष्ठभाग

रेषेची ओळख

वस्तूंच्या मदतीने रेषा व आकृत्या

वक्र व सरळ रेषांचा उपयोग

भौमितिक आकृत्यांची ओळख

मापन : लांबी

वजन (वस्तुमान)

वजन

क्रमवाचक व मूल्यवाचक संख्या

वनभोजन

संख्या  वाचा

संख्या – पुढे मोजणे

खेळ टाळी  – चुटकीचा

संख्यावाचन

संख्यावाचन  खेळ

संख्या : दशक -एकक  रूपात

शतकमाळेवर दोन अंकी संख्या

संख्या : दशक – एकक रूपात

संख्यांचे अक्षरी लेखन

बेरीज – वजाबाकी उजळणी

बेरीज – पुढे मोजून

बेरीज : दशक – एकक वापरून

शून्य मिळवणे व शून्य वजा करणे

वजाबाकीचा आणखी एक अर्थ

बेरीज – वजाबाकी संबंध

वजाबाकी : पुढे मोजून

वजाबाकी

शाब्दिक उदाहरणे

सप्ताहाचे वार : आज ,काल ,उद्या

कालमापन

संख्यांचा लहान – मोठेपण

 

विभाग – दुसरा

संख्यांचा चढता – उतरता क्रम

टप्प्याने संख्या : ओळख

टप्प्याने संख्या : पुढे मोजून

बेरीज हातच्याची : पूर्वतयारी

बेरीज हातच्याची

शाब्दिक उदाहरणे : बेरीज

नाणी – नोटा : ओळख

नाणी व नोटा

वजाबाकी : मागे मोजून

बेरीज (१० ने वाढवून ) वजाबाकी

(१० ने कमी करून )

बेरीज व वजाबाकी (टप्प्याने)

वजाबाकीची पूर्वतयारी

बेरीज व वजाबाकी

मण्यांच्या माळा व मनगट्या

वजाबाकीची पूर्वतयारी

(दशक मोकळा करून )

वजाबाकी : दशक मोकळा करून

वजाबाकी

गुणाकार व भागाकार : पूर्वतयारी

गुणाकार : पूर्वतयारी

पाढे पूर्वतयारी

२ चा पाढा

३ चा पाढा

४ चा पाढा

५ व १० चा पाढा

चित्ररूप माहिती (वर्गीकरण)

परिसरातील आकृतिबंध

आकृतिबंध

माहितीचे व्यवस्थापन

शाब्दिक उदाहरणे

अंकशिडीचा खेळ

 

 

 

 

OTHER SUBJECTS FROM SAME CLASS…